ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Science and Technology Knowledge Center

พิพิธภัณฑ์
สิรินธร

เข้าชมพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์
เสมือนบัว

เข้าชมพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์นก
ในป่าสะแกราช

เข้าชมพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ

เข้าชมพิพิธภัณฑ์

สถาบันวิจัย
ไม้กลายเป็นหินฯ

เข้าชมพิพิธภัณฑ์

อุทยานบัว
จังหวัดสกลนคร

เข้าชมพิพิธภัณฑ์

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
หุบเขาลำพญา

เข้าชมพิพิธภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติ

เข้าชมพิพิธภัณฑ์


พิพิธภัณฑ์สิรินธร
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=fBXpgVa7Xmg


พิพิธภัณฑ์เสมือนบัว
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=qaeiKG2hXG8


พิพิธภัณฑ์นก
ในป่าสะแกราช
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=fdBIh_4hFjQ


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

Credit: museum.stkc.go.th/cu


สถาบันวิจัย
ไม้กลายเป็นหินฯ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=W7d7nYdUzjo


อุทยานบัว
จังหวัดสกลนคร
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=4vnn3strBQo


พิพิธภัณฑ์เสมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
หุบเขาลำพญา
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=8yGA6Wp09Oc


องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=reMfDOwZCB4

พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบในประเทศไทย